Waarom trendonderzoek?

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van (veranderende) beroepen, maar ook voor het opleiden van de beroepsbeoefenaars. Eén van de wettelijke taken van SBB is het verzamelen en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen is het van belang om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met trendonderzoek achterhalen we wat de impact van trends en ontwikkelingen is voor het werkveld waar de mbo’er voor wordt opgeleid. En wat dit betekent voor de benodigde vaardigheden en taken van de toekomstige beroepsbeoefenaar.

Structuur

Sinds 2019 zijn de trendrapportages per sectorkamer opgesteld met daarbinnen een subrapport per marktsegment. De trendrapportages worden elke drie jaar vernieuwd. In de trendrapportages focussen wij op 32 marktsegmenten verdeeld over negen sectoren. Per marktsegment bespreken wij de belangrijkste trends. Trends geven de richting aan veranderende waarden en behoeften op de arbeidsmarkt, die in verschillende vormen verankerd raken bij bepaalde beroepsgroepen. Voor het overzicht hebben we de marktsegmenttrends gegroepeerd in zes trendclusters. Dat zijn de volgende zes clusters:

 • Smartification
 • Co-botisering
 • Duurzame wereld
 • Participatie-economie
 • Humanisering
 • Marktontschotting
Trendinformatie wordt toegepast voor:

Trendonderzoek geeft niet alleen input voor de trendrapportage die u nu ziet, maar ook voor:

 • Trendpresentaties;
 • Werksessies;
 • Vernieuwing van kwalificatiedossiers;
 • Beroepenonderzoek;
 • Doelmatigheidsrapportages;
 • Branchebeelden;
 • Themasessies met sectorkamers en marktsegmenten;
 • Beleidsvraagstukken en gesprekken met diverse stakeholders.

Oftewel: we zetten ons met trendonderzoek in voor het toekomstbestendig maken van het beroepsonderwijs!

Wat is interessant voor u?

De informatie in de trendrapportages is interessant voor:

 • Diverse afdelingen van SBB
 • Partners van SBB
 • Het beroepsonderwijs, opleidingsdirecteuren, BTG’s, docenten
 • Het bedrijfsleven, MKB, werkgeversorganisaties en vakbonden
 • Brancheverenigingen
 • Regionale samenwerkingsverbanden, landelijke topsectoren
 • Studenten

Per trend geven we uitleg over wat het is en wat daardoor verandert per kwalificatiedossier, wat de impact is op het werkveld van de mbo’er en welke voorbeelden van voorlopers we zien in de praktijk. Voorbeelden van voorlopers kunnen zowel grote als kleine bedrijven zijn.

Ook tonen we de economische ontwikkelingen (omzet bedrijf, werkgelegenheid/vacatures, flexibele schil/zzp’ers). Deze ontwikkelingen zijn van belang om de context te schetsen waarin de beroepsbeoefenaar werkzaam is en om sommige ontwikkelingen te verklaren.

Onder sectorinformatie, kerncijfers zijn twee dashboards beschikbaar: dashboard beroepspraktijkvorming en dashboard arbeidsmarkt. In deze dashboards zijn kwantitatieve trends af te lezen. Dashboard beroepspraktijkvorming bevat informatie zoals het aantal studenten per opleiding en per instelling, studenten per opleiding en per regio, kans op stage en kans op leerbaan per opleiding, landelijk en per regio. Het dashboard arbeidsmarkt geeft inzicht in kerncijfers vraag en aanbod, arbeidsmarktperspectief en kans op werk.