Onderzoeksmethode trendrapportage 

Hoe doen we het trendonderzoek die leiden tot onze trendrapportages per sector?

Sinds 2019 zijn de trendrapportages per sectorkamer opgesteld, met daarbinnen een subrapport per marktsegment. De trendrapportages vernieuwen we elke drie jaar.

Trendonderzoek voeren we uit volgens een bestaande trendmethodiek die trendonderzoeker, docent en trainer Els Dragt heeft vastgelegd. Trendonderzoek bestaat uit verschillende fasen. In enkele fasen zien we een duidelijke meerwaarde om de adviseurs en (externe) experts te betrekken bij het trendonderzoek middels het ophalen van signalen, interviews en validatiesessies. De te onderscheiden stappen in het onderzoek zijn: 

 

Trendmethodiek scan analyse en apply fases

Scan: spot > select > document

Signalen

 • Zoeken en verzamelen
 • Selecteren
 • Documenteren in onze trenddatabase

Analyse: cluser > validate > label

Gedocumenteerde signalen

 • Clusteren naar mega- en macrotrends

Trends

 • Valideren in werksessies om inzichten te toetsen.
 • Alle trends een definitieve naam en definitie geven.

Apply: scope > communicatie > translate

Omschreven trends

 • Beschrijven in o.a. de trendrapportages.
 • Communiceren met de doelgroepen.
 • Scan fase

Tijdens de scanfase draait alles om signalen verzamelen, selecteren en documenteren. Het verzamelen van signalen is een continue en gestructureerd proces door een vaste set aan bronnen gestructureerd af te gaan (nieuwsbrieven, signalen verzamelen bij leerbedrijven, het lezen van rapporten en documenten, het nagaan van belangrijke websites, het bezoeken van belangrijke events). Alle signalen verzamelt het trendteam in een trenddatabase.

 • Analyse fase

In de analyse fase worden trends uitgediept tijdens expert interviews en gevalideerd met adviseurs praktijkleren en marktsegmentleden tijdens de marktsegmentvergaderingen.

 • Apply fase

In de apply fase worden de trends uitgewerkt tot een rapportage of trendpresentatie of tot een overzicht van trends per dossier ten behoeve van het vernieuwen van een dossier.

Onderzoeksmethode trendverkenning

Hoe doen we het trendonderzoek van de trendverkenningen?

Sommige door het SBB trendteam vastgestelde trends vragen om een diepere verkenning. Naast het continue trendonderzoek voor de sectoren waar we binnen het mbo voor opleiden, voert het trendteam van SBB daarom ook trendverkenningen uit. Een diepere (jaarlijkse) verkenning is van belang:

 • om trendinformatie meer strategisch in te zetten voor beleid;
 • voor het vernieuwen van de kwalificatiestructuur en specifieke kwalificatiedossiers;
 • om sectoroverstijgende thema's inzichtelijk te krijgen voor marktsegmenten en sectorkamers, en sectoraal te duiden wat de ontwikkelingen concreet betekenen voor het werkveld van de mbo’er.

Met de trendinformatie vanuit onze trendrapportages, dan wel trendverkenningen willen we eraan bijdragen dat mbo’ers binnen het onderwijs goed zijn voorbereid op wat deze ontwikkelingen voor hen kunnen betekenen, en te blijven zorgen voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

In 2021 is de trendverkenning circulaire economie gepubliceerd. In 2022 is SBB gestart met de trendverkenning naar de impact van kunstmatige intelligentie (KI) op het werkveld van de mbo’er.

Om inzichtelijk te krijgen wat een trendthema inhoudt en wat er speelt in de maatschappij, hebben we gebruikgemaakt van deskresearch, door zowel online- als offline bronnen te raadplegen. De hieruit vergaarde informatie vormde de input voor onze diepte-interviews met experts uit het onderwijsveld, bedrijfsleven en van diverse betrokken partijen, zoals brancheorganisaties.