Structuur trendrapportage per sector

In de trendrapportages focussen wij op 32 marktsegmenten, verdeeld over 9 sectoren. Per marktsegment bespreken wij de belangrijkste trends. Trends geven de richting aan van veranderende waarden en behoeften op de arbeidsmarkt, die in verschillende vormen verankerd raken bij bepaalde beroepsgroepen. Voor het overzicht hebben we de marktsegmenttrends gegroepeerd in 6 trendclusters:

  1. smartification
  2. cobotisering
  3. duurzame wereld
  4. participatie-economie
  5. humanisering
  6. marktontschotting

De ‘trendstructuur’ passen we toe om samenhang binnen de trendrapportages per sector en marktsegment te borgen.

  • Clusters

Een cluster is het geheel van bij elkaar horende trends. De clusters bestaan uit maatschappelijke trends die we in alle sectoren tegenkomen, ze hebben een robuuste basis waardoor ze goed voorspelbaar zijn en veelal een langdurige impact hebben op de arbeidsmarkt. Ze fungeren als ‘kapstok’ voor alle trendrapportages. 

  • Trends

Trends zijn ontwikkelingen op middellange termijn en een doorvertaling van de clusters per marktsegment op dossierniveau. Er kunnen meerdere trends zijn per cluster. Elke trend spitsen we toe op dossierniveau.

Indeling

Trendrapportages

Per trend geven we uitleg over wat het is en wat daardoor verandert per kwalificatiedossier, wat de impact is op het werkveld van de mbo’er, en welke voorbeelden van voorlopers we zien in de praktijk.

Ook tonen we de economische ontwikkelingen. Die zijn van belang om de context te schetsen waarin de beroepsbeoefenaar werkzaam is en om sommige ontwikkelingen te verklaren.

Onder sectorinformatie, kerncijfers zijn twee dashboards beschikbaar: dashboard beroepspraktijkvorming en dashboard arbeidsmarkt. Dashboard beroepspraktijkvorming bevat informatie zoals het aantal studenten per opleiding en per instelling, studenten per opleiding en per regio, kans op stage en kans op leerbaan per opleiding, landelijk en per regio. Het dashboard arbeidsmarkt geeft inzicht in kerncijfers vraag en aanbod, arbeidsmarktperspectief en kans op werk.

Trendverkenningrapportage

We willen met deze trendverkenningen verduidelijken wat de impact van een trendthema is op het werkveld van de mbo’er. Voor de (beginnend) beroepsbeoefenaar is het belangrijk te kijken naar wat het resultaat van de trend betekent voor de werkprocessen en de benodigde vaardigheden.

De rapportage van de trendverkenningen bevat een rapportage per sector, dan wel marktsegment, waarin we per marktsegment voorbeelden geven van toepassingen van het trendthema en wat de impact ervan is op de werkprocessen en vaardigheden.