Cluster Smartification

Digitale services

Digitale zorg (op afstand)

Digitale services zijn gedigitaliseerde services voor de cliënt/patiënt. Te denken valt aan het elektronisch patiëntendossier (epd), waarin alle zorginformatie van een patiënt reeds digitaal beschikbaar is. Maar ook de gehele patiënt journey – of onderdelen daarvan – die steeds meer digitaal en/of op afstand plaatsvindt. Steeds meer contactmomenten met de cliënt/patiënt in de client journey vinden digitaal plaats en/of op afstand. De verzekeraar stimuleert dit mede. Voorbeelden van digitale services zijn:

  • de digitale contactmomenten met de cliënt en de audicien, zoals het monitoringsproces, de nazorg en het begeleiden van de cliënt;
  • de oogarts die digitaal kan meekijken met de optometrist. Hierdoor kun je patiënten sneller helpen en doorverwijzingen beperken.

Een vakman kan zijn werkprocessen slimmer en efficiënter inrichten. Dat vraagt om een goede verslaglegging en administratie in het elektronisch patiëntendossier. Dit vraagt om een flexibele houding om aandacht te verdelen over enerzijds het directe contact met de cliënt/patiënt en anderzijds om goede verslaglegging te doen in het EPD.

Lees hier verder.

Digitale technieken

De kracht van innovatie

Er is sprake van toenemend gebruik van digitale technieken, zoals nieuwe maatname-, ontwerp- en vervaardigingstechnieken, bijvoorbeeld scantechnologie, CAD/CAM, 3D-techniek, OCT-scan, Angio en lasertechniek. Het zijn slimmere technieken waarmee je producten zoals hoortoestellen, gebitsprotheses en orthopedische hulpmiddelen met kortere ontwerp- en productietijden, kleinere foutmarges en/of minder afval kunt maken. De nieuwe technieken maken het ook mogelijk om sneller, proactiever en eenvoudiger aanpassingen te verrichten en een goede diagnose te kunnen stellen en vervolgens een adequate behandeling in te zetten. Ook maakt de digitale technologie het makkelijker om in een interdisciplinaire setting samen te werken.

De transitie naar digitaal is niet voor iedereen even makkelijk. Voor de vakman betekenen de ontwikkelingen dat hij minder uren aan de patiënt kan besteden en dat de uren achter de computer toenemen. Dit vraagt competenties zoals digitale en ICT-vaardigheden en creativiteit. En ook om een zekere mate van zelflerend vermogen, flexibiliteit en proactiviteit en om eigenaarschap van de eigen loopbaan.

Lees hier verder.

Cluster Co-botisering

Industrial Robots

Work assistance

Inzet van robots zowel binnen als buiten de zorg kan een positief effect hebben op het plezier van de medewerker en op de werkzaamheden. Robots kunnen operaties preciezer uitvoeren, en fysiek zwaar of gevaarlijk werk overnemen. Bij gezondheidstechnisch vakmanschap zijn er voorbeelden van robotisering waar de medewerker steriele medische hulpmiddelen mee te maken heeft of krijgt. Zo doet de inpakrobot zijn intrede op de werkvloer van de centrale sterilisatieafdeling en krijgt de medewerker te maken met nieuwe chirurgische robots; moeilijkere instrumenten om schoon en steriel te maken: er zitten ijzerdraden, veertjes en/of voerdraden in, kleine schroefjes en beweegbare onderdelen. Er is geen set meer waar niets speciaals mee is. Dat is geconcentreerd werk voor een medewerker steriele medische hulpmiddelen.

Lees hier verder.

Cluster Duurzame wereld

Circulaire economie

Een andere koers

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en producten. In ziekenhuizen en bij andere gespecialiseerde medische zorg zijn veel mogelijkheden voor afvalreductie en afvalscheiding. Er is veel afval doordat wegwerpproducten de norm zijn in de gezondheidszorg. Om dat te beperken, moet je bij de materiaalkeuze en het ontwerp van gezondheidstechnische producten rekening houden met de fase ná het gebruik om het product te upcyclen, recyclen of refurbishen en om grondstoffen opnieuw in een kringloop te brengen.

Behalve een bepaald milieubewustzijn en een andere mindset, moet een beroepsbeoefenaar leren om transparant te zijn in wat hij doet, waar het afval heen gaat en waar het metaal vandaan komt (herkomst). Dat hij daar kennis van heeft en kan overbrengen aan de klant/cliënt. Het onderwijs moet aandacht besteden aan het bijbrengen van kennis over de kosten van het productieproces en de belasting op het milieu van nieuwe materialen.

Lees hier verder.

Cluster Humanisering

Gepersonaliseerd aanbod

Uitblinken in service en kwaliteit

Om effectief zorg te kunnen verlenen, moet de zorg aansluiten bij de context van de klant, zijn of haar mogelijkheden en omstandigheden. Een belangrijke rol voor de vakman is weggelegd bij het leren kennen van de klant op basis van zijn gedrag en daarnaar te handelen door het aanbieden van voor hen relevante producten en diensten. Hospitality- en adviesvaardigheden zijn belangrijk om tegemoet te komen aan de vraag naar persoonlijke service en aandacht.

De bereidheid om gezondheidstechnische producten zoals brillen online te kopen neemt toe. Ondernemers moeten dan ook meer dan voorheen als professional uitblinken op hun vakgebied en dat (ook online) uitdragen door kwaliteit te bieden en de juiste informatie en adviezen te geven.

Lees hier verder.

Cluster Marktontschotting

Complexere zorg

Zorg die aansluit bij de context

Zorgverleners krijgen steeds meer zorgvragers die soms meerdere (chronische) ziekten (multiproblematiek) hebben en een langdurig beroep doen op de zorg. Het betreft een toename in zorgvragen die zich uitstrekken over verschillende domeinen. Dit vraagt om samenwerking tussen verschillende disciplines, omdat geen enkele zorgverlener alle competenties in huis heeft om alle gevraagde zorg te verlenen.

Ter voorkoming van zwaardere ondersteuning en zorg verschuift de aandacht van ziekte en intensieve ondersteuning naar behoud van gezondheid en eigen kracht door aanpassing van leefstijl en preventie. Er is steeds meer informatie beschikbaar over wat wel en niet gezond is en dat versterkt deze ontwikkeling.

De verzekeraars gaan nog meer voorschrijven en bepalen. Deregulering in de zorgsector, toegenomen werkdruk en een grotere financiële druk op de sector leiden tot verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden. In algemene zin is het voor toekomstige beroepsbeoefenaars, door de marktwerking in de zorg, belangrijk dat ze kennis hebben van en inzichten verkrijgen in hoe ze werkprocessen zo efficiënt mogelijk en kostenbesparend kunnen inrichten. Verder is het goed kunnen adviseren en kennis hebben van de mogelijke verzekeringen wenselijk.

Lees hier verder.

Ketenaanbod

Bredere kijk op zorg

Het besef groeit dat zorg en ondersteuning over verschillende domeinen heen gaat. Goede samenwerking en afstemming tussen alle zorgprofessionals in de keten is dus cruciaal voor het leveren van goede zorg. Zorgvragers krijgen sneller de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

Voor beroepsbeoefenaars is het steeds belangrijker om te kunnen samenwerken met specialisten. Waar ze vroeger de patiënt konden doorsturen en het contact via de patiënt verliep, is het nu belangrijker actievere relaties te onderhouden met huisartsen en specialisten. Daarbij is het van belang om meer kennis te hebben van de zorg in de breedte en dezelfde taal/terminologie te gebruiken. Ook verschuift er werk; privéklinieken voeren steeds vaker specifieke medische ingrepen uit.

Lees hier verder.